ArvskifteMed arvskifte avses den handling som upprättas mellan dödsbodelägarna och som avser fördelningen av den avlidnes tillgångar.

* arvskifte kan avse hela kvarlåtenskapen eller endast en del av densamma, s.k. delarvskifte,

* arvskifte kan inte upprättas förrän testamente vunnit laga kraft,

* arvskifte ska inte göras förrän betalning skett av boets samtliga skulder, alternativt när säkerhet ställts för resterande skulder,

* arvskiftet måste godkännas av samtliga delägare,

* även överförmyndare/överförmyndarnämnd måste godkänna arvskifte om t.ex. underårig delägare finns i dödsboet.

Observera att ovanstående endast är exempel på viktiga frågeställningar!

 

  

 

 

 

 

 

 

Actor Juristfirma

Besöksadress:

Fleminggatan 35

104 20 STOCKHOLM


Postadress:

Box 8126

104 20 STOCKHOLMTelefon: 08 - 652 08 70

Fax: 08 - 651 04 25

info@actorjuristfirma.se

 

 

§ Actor Juristfirma i Stockholm AB