Testamente* måste upprättas skriftligen (undantag finns för s.k. nödtestamenten) och vara bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen,

* testator/testatrix ( den som förordnat om sin kvarlåtenskap i testamentet) måste vara vid sina sinnens fulla bruk, och får inte ha varit utsatt för hot eller påverkan av något slag,

* efter det att testator/testatrix fyllt 15 år men innan det han/hon fyllt 18 år, får testamentet endast omfatta egendom som testator/testatrix själv förvärvat genom eget arbete,

* vinner laga kraft efter testators/testatrix´s död först efter godkännanden av samtliga legala arvingar, alternativt efter det att klandertiden gått till ända om den/de legala arvingarna endast tagit del av testamentet,

* klandertiden är sex månader från delgivningsdagen,

* klander mot testamente skall inlämnas till tingsrätt (beroende på den avlidnes hemvist).

Observera att ovanstående endast är exempel på viktiga frågeställningar!

 

  

 

 

 

 

 

 

Actor Juristfirma

Besöksadress:

Fleminggatan 35

104 20 STOCKHOLM


Postadress:

Box 8126

104 20 STOCKHOLMTelefon: 08 - 652 08 70

Fax: 08 - 651 04 25

info@actorjuristfirma.se

 

 

§ Actor Juristfirma i Stockholm AB