Boutredning och DödsboförvaltningBoutredning

Boutredning föregår bouppteckningen och avser, som ordet anger, att utreda vad som ingår i dödsboet och/eller vad som har betydelse för kommande fördelning, såsom t.ex:

* delägarkretsen

* forskning efter släktingar som är legala arvingar,

* delägarkretsen i övrigt (den avlidne kan t.ex ha innehaft egendom med fri förfogande p.g.a. lag eller testamente,)

* tillgångarna om tidigare överlåtelse av egendom visat sig ogiltig eller inte fullbordats före dödsfallet,

* fråga om redan bortgiven egendom ska avräknas på arvet,

* giltigheten av eventuella handlingar som kan uppfattas som testamente,

Särskilt förordnad boutredningsman kan förordnas av tingsrätt efter ansökan av "den som har del i boet",

Boutredningsmannens arvode belastar dödsboet eller, om dödsboets medel inte förslår, den som ansökt om boutredningsman.


Dödsboförvaltning

* förvaltningen ska i princip ske i samråd mellan dödsbodelägarna.

Viss förvaltning får ske utan sådant samråd, om förvaltningsåtgärden krävs för att inte dödsboet skall "lida men" av att åtgärden inte verkställs direkt.

* oftast avser dödsboförvaltningen för en bouppteckning att dödsboets skulder betalas, att den avlidnes bostad tittas till, att trädgården till den avlidnes hus sköts så att inte gräset växer sig alltför högt, att brevlådan töms, att kylskåp och skafferi töms på mat som annars skulle kunna medföra en sanitär olägenhet.

* efter det att bouppteckningen förrättats och även inregistrerats, betyder förvaltningen oftast att dödsboet avvecklas. Detta kan innefatta att en fastighet/bostadsrättslägenhet säljs, att lösöret i hemmet säljs, att medel avsätts för kommande skatter m.m. till dess att dödsboet kan slutskiftas.

Observera att ovanstående endast är exempel på viktiga frågeställningar!

 

  

 

 

 

 

 

 

Actor Juristfirma

Besöksadress:

Fleminggatan 35

104 20 STOCKHOLM


Postadress:

Box 8126

104 20 STOCKHOLMTelefon: 08 - 652 08 70

Fax: 08 - 651 04 25

info@actorjuristfirma.se

 

 

§ Actor Juristfirma i Stockholm AB