Bodelning, Äktenskapsförord och SamboavtalBodelning

* bodelning skall upprättas när ett äktenskap eller samboförhållande upplöses.

* bodelning mellan äkta makar kan också upprättas under äktenskapet om båda parter är överens

* äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller genom ena makens dödsfall.

* samboförhållanden upplöses genom separation eller genom ena sambons dödsfall.

* bodelning omfattar oftast enbart giftorättsgods, men enskild egendom kan ingå i bodelning av olika anledningar.

* om enbart giftorättsgods finns, får bodelningen till följd att makarna efter bodelningen äger nettotillgångar till lika värde, oavsett vem av makarna som egentligen förvärvat egendomen.

* i samband med dödsfall finns möjlighet för efterlevande makan att begära jämkning enligt äktenskapsbalken 12:2, vilket gör att hälftendelningen frångås.


Äktenskapsförord

* upprättas skriftligen och undertecknas av makarna gemensamt,

* måste registreras hos tingsrätt

* i äktenskapsförord förordnas vanligtvis, om att någon av makarna skall ha all eller viss egendom som sin enskilda,

Huvudregeln enligt svensk lag är att all egendom som makar medför in i äktenskapet och senare förvärvar, är giftorättsgods. Det betyder att den totala förmögenhetsmassa delas lika vid äktenskapets upplösning och detta oavsett om en make förvärvat det mesta av egendomen. Enskild egendom betyder, i princip, att den totala förmögenheten inte kommer att fördelas lika vid äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Avkastningen av enskild egendom blir också enskild om så anges i äktenskapsförordet.


Samboavtal

Sambolagen reglerar endast bodelning av gemensam bostad och bohag förvärvat för gemensamt bruk. Någon fördelning av hela förmögenhetsmassan, så som regleras genom äktenskapsbalken, finns inte för samboförhållanden

Genom ett samboavtal förordnas oftast att sambolagens regler om bodelning av bostad och bohag inte skall gälla.

Observera att ovanstående endast är exempel på viktiga frågeställningar!

 

  

 

 

 

 

 

 

Actor Juristfirma

Besöksadress:

Fleminggatan 35

104 20 STOCKHOLM


Postadress:

Box 8126

104 20 STOCKHOLMTelefon: 08 - 652 08 70

Fax: 08 - 651 04 25

info@actorjuristfirma.se

 

 

§ Actor Juristfirma i Stockholm AB